კლუბის მისიაა ა(ა)იპ "საქართველოს თანასწორობის ასოციაციასთან“ თანამშრომლობით შეასრულოს შემდეგი მიზნები: - უნივერსიტეტში თანასწორი გარემოს დანერგვა და თანასწორობის ღირებულებების გავრცელება. - უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული კოდექსების და პოლისების პოპულარიზაცია და სტუდენტებისთვის გაცნობა. - სტუდენტებში ლიდერული თვისებების გაღვივება, მათი პროფესიული და კომუნიკაციის უნარ ჩვევებით სტუდენტების აღჭურვა. - უნივერსიტეტის უცხოელი და ქართველი სტუდენტების შორის კულტურათაშორისი დიალოგის ხელშეწყობა.

აქტივობები