„სამართლის კლუბის“ შექმნის მთავარ მიზანს და მისიას წარმოადგენს: მრავალფეროვანი სასწავლო გარემოს შექმნა, სტუდენტების ცნობიერების ამაღლება სხვადასხვა მნიშვნელოვან სამართლებრივ საკითხზე და სტუდენტების როგორც პროფესიული, ისე პიროვნული უნარ-ჩვევების განვითარება.

აქტივობები