კლუბის მიზანია სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო და ინტელექტუალური თამაშბის წარმართვა, რაც ხელს შუწყობს ზოგადი განათლების ამაღლებასა და სტუდენტური ცხოვრების გამრავალფეროვნებას.

აქტივობები