კლუბის მიზანია საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში უნივერსიტეტის დადებითი მხარეებისა და უპირატესობების წარმოჩენა.  კლუბის ფარგლებში ხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც დადებით გავლენას მოახდენს უნივერსიტეტის იმიჯზე. 

აქტივობები