კლუბი ორიენტირებულია სტუდენტების დიპლომატიური უნარ-ჩვევების განვითარებაზე, მოლაპარაკებების წარმართვისა და საჯარო გამოსვლებზე. კლუბი მიზნად ისახავს სტუდენტებში ლიდერული თვისებების გაღრმავებას, თეორიული და პრაქტიკული  გამოცდილების მიღებას, რაც ხელს შეუწყობს სტუდენტების პიროვნულ და პროფესიულ განვითარებას. კლუბის ფარგლებში ეწყობა შეხვედრები და ვიზიტები სამთავრობო ინსტიტუტებში. ასევე საქართველოში არსებული სხვადასხვა ქვეყნის დიპლომატიურ წარმომადგენლობებთან თაბამშრომლობით ხორციელდება სტუდენტების პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებული  პროექტები.

აქტივობები